Welke vormen van burgerlijke staat komen voor op het Canada eTA aanvraagformulier?

Gepubliceerd: Oct 23, 2020 | Tags: Canada eTA-aanvraagformulier, Canada en burgerlijke staat

Introductie

Bij  het invullen van formulieren zoals uw belastingaangiften of het invullen van een aanvraag voor een nieuwe bankrekening moet u uw burgerlijke staat invullen. Sommige mensen denken dat informatie over hun burgerlijke staat enkel een demografische statistiek is. Het is echter een belangrijk aspect dat niet over het hoofd gezien mag worden of verkeerd worden begrepen, vooral wanneer u formulieren invult voor het verkrijgen van een reismachtiging zoals een eTA, om naar Canada te reizen. Met dit artikel willen wij graag informatie verstrekken aan de reizigers over de manier waarop zij hun burgerlijke staat met hun levensgezel moeten aanduiden op het eTA aanvraagformulier.

Waarom is het van belang de burgerlijke staat correct aan te duiden op het eTA aanvraagformulier?

Een van de vragen op het eTA formulier gaat over de burgerlijke staat van een aanvrager. Deze vraag is een verplicht veld op het formulier en wordt gebruikt als onderdeel van de verwerking van eTA aanvragen die Immigratie, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) binnen krijgt.

Wanneer wordt een aanvrager als gehuwd beschouwd?

Wanneer twee mensen besluiten om zich samen wettelijk of cultureel te vestigen, wordt dat beschouwd als gehuwd zijn. De verbintenis schept onderlinge verplichtingen en rechten van de echtgenoten en hun kinderen. Een huwelijk kan bij verschillende culturen en godsdiensten een andere betekenis hebben. Wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben is het bestaan van een ceremonie om de huwelijkssluiting officieel in te wijden. De overheid vereist doorgaans het ondertekenen van een huwelijkscertificaat om de ceremonie wettelijk bindend te maken. Voor de meeste instellingen is de reden voor het huwelijk niet van belang, maar het heeft invloed op de lengte en de kwaliteit van het leven van de echtgenoten. Sommige redenen om in de echt verbonden te worden kunnen geestelijke, financiële, maatschappelijke of wettelijke redenen zijn.

Het huwelijk is een bindend contract dat wordt erkend door een godsdienstige groepering of een  overheid. Of het nu echter om een  burgerlijk of  geestelijk huwelijk gaat, het paar geniet dezelfde voordelen. Hier zijn de verplichtingen en  de voordelen die gehuwde mensen hebben:

 • Zij hebben recht op de eigendommen van hun partner door de erfenis.
 • Zij krijgen medische voordelen voor gehuwden van werkgevers.
 • Zij kunnen gezamenlijke belastingteruggave ontvangen en voordeel ondervinden van een belastingvrije eigendomsoverdracht.
 • Beiden hebben recht op een kinder- en partnerondersteuning in het geval van annulering van de verbintenis.

Hoe zit het met wettelijk uiteen gaan?

Uiteen gaan geeft het einde van een verbintenis aan maar niet het huwelijk. Wanneer een echtpaar wettelijk uiteen gegaan is hebben zij de verbreking van hun relatie wettig gemaakt door naar de rechtbank te stappen. Om een wettelijk uiteen gaan op gang te zetten moet een van de echtgenoten een aanvraag indienen bij de rechter. Wanneer de familierechter een uitspraak doet wordt het huwelijk ontbonden, maar wordt hun geen scheiding toegekend. Dat betekent dat zij niet kunnen hertrouwen. Er moeten echter beslissingen genomen worden omtrent de voogdij van de kinderen, het onderhoud, de alimentatie en de verdeling van goederen. De  uitspraken omtrent eigendom en kinderondersteuning zijn vergelijkbaar met die aangaande scheidingsprocedures.

Waarom verkiezen mensen om wettelijk uiteen te gaan en niet te scheiden? Echtparen verkiezen wettelijke scheiding van tafel en bed om het gezin bijeen te houden of vanwege hun godsdienstige overtuiging. Het is ook de perfecte oplossing voor mensen die nog niet helemaal zeker zijn of een proces willen vermijden. De partners hebben nog steeds de voordelen van het huwelijk, waaronder ziekteverzekering door hun werkgever en gezamenlijk belastingteruggave aanvragen. Enig onroerend goed of eigendom dat na het wettelijke uiteen gaan wordt verworven wordt niet verdeeld tijdens de scheidingsprocedure. Echtparen kunnen een verdrag ondertekenen om de scheiding van tafel en bed te beëindigen als zij zich weer verzoenen.

Indien u denkt dat uw scheiding van tafel en bed uw relatie momenteel het beste weergeeft, kunt u ‘wettelijk gescheiden van tafel en bed’ invullen als antwoord op de vraag over uw burgerlijke staat op uw eTA aanvraagformulier.

Wat als ik gescheiden ben?

Een scheiding is het einde van het huwelijk. Daarom zijn de echtgenoten vrij om omgang te hebben met andere mensen en te hertrouwen. Voordat de echtgenoten hun eigen weg inslaan dienen zij hun plichten en verantwoordelijkheden op papier te zetten. Dat betekent dat de rechtbank moet beslissen over de verdeling van onroerend goed en eigendommen, kinderondersteuning en alimentatie. Bij de beslissing over de voogdij over het kind moet de verantwoordelijkheid gedeeld worden. Daartoe moet het echtpaar een schema opstellen voor het bezoeken van de kinderen, het tijd doorbrengen als ouder met het kind en de financiële ondersteuning die moet worden gegeven.

Bij het ontbinden van het huwelijk wil de rechter de reden voor de scheiding weten, vooral bij het evalueren van de voogdij en de verdeling van eigendommen en schulden.

Een scheiding heeft vaak tot gevolg dat men een aantal voorrechten van het huwelijk verliest. Men kan de ziekteverzekering van de echtgenoot niet meer gebruiken voor dokters- en ziekenhuisrekeningen en de belastingaangiften moeten apart gedaan worden. Het huwelijk wordt ook permanent ontbonden en als men weer bij elkaar wil komen moet er opnieuw een huwelijk plaatsvinden. Een scheiding kan frustrerend zijn, vooral wanneer de partners het niet eens kunnen worden over de verdeling van eigendom en kinderondersteuning. Het kan jaren uitlopen, afhankelijk van onroerend goed dat de partners bezitten, omdat de rechtbank alles moet beoordelen.

Als uw meest recente relatie op een scheiding is uitgelopen dient u “gescheiden’ in te vullen op uw eTA aanvraagformulier onder de vraag omtrent de burgerlijke staat.

Wat als mijn huwelijk ongeldig is verklaard?

Ongeldig verklaring heft een verbintenis op alsof hij nooit bestaan heeft. Dit komt doorgaans voor bij echtparen die maar kort gehuwd zijn geweest en een scheiding als gecompliceerd en onnodig beschouwen. Om een huwelijk ongeldig te laten verklaren dient er echter duidelijk bewijs te zijn om te suggereren dat het huwelijk nietig was. Wat kunnen sommige redenen voor ongeldig verklaring zijn?

 • Gedwongen  huwelijk: als  een van de echtgenoten toestemde in het huwelijk onder dwang of bedreiging om met hun echtgenoot te trouwen, kan de verbintenis ongeldig verklaard worden.
 • Bigamie: een van de echtgenoten was al wettelijk gehuwd met iemand anders ten tijde van de huwelijksvoltrekking.
 • Fraude: als een echtgenoot de feiten verdraait of liegt om met iemand te trouwen kan de partner ongeldig verklaring aanvragen.
 • Onwettig huwelijk: indien de wet de verbintenis verbiedt is het huwelijk nietig.
 • Psychische gestoordheid of aandoening: als een van de echtgenoten huwelijksbeloften heeft afgelegd terwijl hij of zij psychisch ontoerekenbaar was of onder de invloed van drugs en alcohol was, kan het huwelijk ongeldig worden verklaard.

Een wettelijke ongeldigheidsverklaring betekent dat de verbintenis niet bestaat. Daarom gaan beide partijen uiteen alsof het huwelijk er nooit geweest is. Er vindt geen verdeling van eigendommen plaats en er wordt geen alimentatie uitgekeerd.

Als deze definitie het beste past bij  uw  meest recente relatie, dan selecteert u ‘huwelijk ongeldig verklaard’ op uw eTA aanvraagformulier.

Tot weduwe/weduwnaar gemaakt

Wanneer een huwelijk ophoudt te bestaan doordat een van de echtgenoten overleden is, wordt de overlevende echtgenoot weduwe of weduwnaar. De weduwe of weduwnaar heeft recht op het onroerend goed, de eigendommen en bankrekeningen van haar of zijn echtgenoot. Het testament van de overledene bepaalt hoe de eigendommen verdeeld zullen worden onder de erfgenamen. De weduwe/weduwnaar en de kinderen krijgen meestal echter alle eigendommen als er geen testament is gemaakt. Een  weduwe of weduwnaar kan hertrouwen zonder wettelijke problemen.

Als u weduwe/weduwnaar bent, selecteer dan ‘weduwe/weduwnaar’ als antwoord op de vraag omtrent de burgerlijke staat.

Informeel huwelijk

Een informeel huwelijk is een informele verbintenis die niet formeel gemaakt is. Wanneer een stel meer dan een jaar samenwoont worden ze beschouwd als getrouwd, ook al hebben ze elkaar geen geloften afgelegd. Meestal wordt het informele huwelijk verward met samenwonen. Samenwonen wordt echter niet wettelijk erkend. Een informeel huwelijk is  ook alleen van toepassing als de verbintenis werd gesloten in een rechtsgebied dat gewoonterecht gebruikt. De verbintenis is enkel rechtsgeldig en wettelijk erkend als hij aan deze voorwaarden voldoet:

 • Als het huwelijk met wederzijdse instemming tussen de twee partijen is voltrokken.
 • Beide partijen dienen aan de minimum leeftijdsvereisten te voldoen om in te stemmen met een huwelijk.

Als zij echter minderjarig zijn moeten de ouders toestemming geven voor de verbintenis.

 • Zij moeten wettelijk in staat zijn om de beslissing te nemen. Dat betekent dat het stel geestelijk goed gezond moet zijn en niet reeds in een ander huwelijk verbonden mag zijn.

Een informeel huwelijk geeft het echtpaar dezelfde voordelen als een wettelijk gehuwd echtpaar. Als de beschrijving informeel huwelijk uw huwelijk juist beschrijft dient u dit te selecteren als uw antwoord omtrent de burgerlijke staat op het eTA formulier.

Nooit gehuwd of vrijgezel

Een vrijgezel is iemand die geen enkele burgerlijke verbintenis, relatie of huwelijk heeft. De benaming slaat gewoonlijk op iemand die niet verloofd is of verwikkeld is in een serieuze romantische relatie. Iemand kan bewust vrijgezel blijven om financiële redenen, redenen van geestelijke gezondheid en religieuze redenen. Er bestaat ook een algemene trend om eerst samen te wonen en later pas te trouwen. Vrijgezel zijn heeft zijn voordelen, waaronder baas blijven van je eigen bankrekening en onroerende goederen.

De burgerlijke staat is een belangrijke demografische staat. Hij zorgt er ook voor dat echtparen beschermd worden door de wet tegen de schending van hun rechten.

Ten laatste, aanvragers die nooit gehuwd zijn geweest of vrijgezel zijn, dienen het antwoord Nooit gehuwd/vrijgezel te selecteren als antwoord op de vraag omtrent de burgerlijke staat.

Conclusie

De classificatie van relaties wordt wat eenvoudiger wanneer we een beter begrip krijgen van de verschillen in burgerlijke staat. Dan zullen eTA aanvragers de vraag omtrent de burgerlijke staat nauwkeuriger kunnen beantwoorden, waardoor ze een grotere kans van slagen krijgen bij het aanvragen van een eTA.

Vraag de juiste reisvergunning voor Canada aan

Als u in het bezit bent van een paspoort van een land dat in aanmerking komt voor de Canadese eTA, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden, Noorwegen of een van de vele andere in aanmerking komende landen, dan hebt u een goedgekeurde eTA nodig voordat u voor toeristische, zakelijke of medische doeleinden naar Canada reist. Ga aan de slag met uw aanvraag of raadpleeg de eTA-eisen voor meer informatie over de Canadese eTA.

Canadese eTA aanvragen